בית ספר בן צבי - תקנון
נווט למעלה
בס"ד
משרד החינוך והתרבות                                                                
       מחוז דרום                                        בית הספר היסודי לאומנויות – בן צבי                                        אגף החינוך
  סמל מוסד 611699                                                 ע"ש יצחק בן צבי                                                 עיריית קרית - גת
 
 

תקנון לתלמידי ביה"ס היסודי
 
התקנון כתוב בלשון זכר אולם הוא מכוון לשני המינים.
 
 

כללי התנהגות

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה
תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית.
 
1.אלימות פיזית
פגיעה פיזית אסורה בהחלט
- אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא:
דחיפות, מכות, צביטות וכיו"ב.
 
1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ותיעוד.
3. יידוע ההורים במכתב.
4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר .
1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ותיעוד. 
3. הזמנת ההורים לשיחה.
4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר.
5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע, לרבות הרחקה.
6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד.
1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.       
2. שיחת ברור ותיעוד.
3. השעיית התלמיד מביה"ס.
4. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה.
 
5. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר.
בזמן השהייה  בבית –יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת.
 באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי.
6. יישקל שיתוף גורמים נוספים בטיפול.
7. גיבוש תכנית אישית לתלמיד.
 
1א'.אלימות פיזית  חמורה
כגון:שימוש בכלי מסוכן,זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט אלימות חוזרת ונשנית ואלימות של תלמיד כלפי מורה.
1. המורה/ איש צוות  שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור ותיעוד.
3.יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי.
4.התלמיד יושעה מביה"ס- על פי שיקול דעת של צוות ביה"ס ועל –פי חוזר מנכ"ל.
5. במקרה הצורך יש לפנות למשטרה על פי חוזרי מנכ"ל.
 
 
1ב'.פגיעה מינית פגיעה בעלת אופי מיני של תלמידים בתלמידים- אסורה בהחלט.
1. חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה.
2. הקמת צוות בינמקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך על פי חוזר מנכ"ל.
3.השעיית התלמיד על פי שיקול צוות ביה"ס ובהתאם לחוזר מנכ"ל.
4. תיעוד.
 
 
2.אלימות מילולית
פגיעה מילולית כפי שהוגדרה ע"י הצוות החינוכי של ביה"ס אסורה בהחלט.
1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור.
3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות וכיתתיות על פי הצורך.
 
2א'.במקרה של אלימות מילולית חמורה כגון: השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, אלימות חוזרת ונשנית ופגיעת תלמיד במורה.
1. המורה שנכח במקום  יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה.
2. שיחת ברור.
3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות  וכיתתיות על פי הצורך.
4. הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק משמעת.
5.השעיית התלמיד  על פי שיקול דעת ביה"ס.
6. גיבוש תכנית אישית  לתלמיד.
 
 
2ב'.חרם של קבוצה כנגד יחיד אסורה  בהחלט.
חרם או נידוי או כל מהלך חברתי, שמשמעו דחייה של ילד ובידודו בחברה אסורה בהחלט.
1. הקמת צוות בינמקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך .
2. הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה-  תיעוד השיחה בתיק משמעת.
3.גיבוש תכנית אישית  לתלמיד ולכיתה.
 
 
3.פגיעה ברכוש
- אין לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי ופרטי.
1. שיחת ברור ותיעוד.
2. יידוע ההורים.
3. תשלום עבור הנזק או תיקונו.
4. השעיית התלמיד על פי שיקול דעת צוות ביה"ס.
 
4.סמכות המורה
-יש להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בכיתה.
- יש להתנהג בהתאם להוראות המורה- כולל מורה ממלא/ת מקום.
יש לקבל את פני המורה בקימה בבוקר. כניסה של מנהל תלווה בקימה.
1. שיחה עם התלמיד.
2. אזהרה בע"פ.
3. תיעוד התהליך.
1. שיחה עם התלמיד.
2. מכתב להורי התלמיד.
3. אזהרה לגבי הצעדים שיינקטו באם , תישנה התנהגות זו.
4. תיעוד התהליך.
1. שיחה עם התלמיד.
2. הזמנת ההורים לשיחה.
3. תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע.
4. בניית תכנית אישית לתלמיד.
5. תיעוד התהליך.
 
5.עמידה בזמנים
-יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
 -יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.
אין לצאת מן
השעורים ללא אישור
1. רישום האיחור.
2. שיחת ברור.
3. יידוע ההורים.
4. תיעוד התהליך.

1. רישום האיחור .

2. שיחת ברור.

3. במקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים.

4. תיעוד התהליך
1. רישום האיחור.
2.שיחת ברור ואזהרה עם מחנכת הכיתה.
3.במידה שהאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, יש לערב גורמים נוספים בביה"ס: מנהלת, יועצת, ובמידת הצורך - קצינת ביקור סדיר.
4. תיעוד התהליך
 
6. הופעה הולמת
- יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה .
קיים איסור להגיע עם קבקבים, לק, נזמים, צבע בשער או חולצת בטן. יש להגיע עם תספורת הולמת למוסד חינוכי. שיער ארוך ייאסף באמצעות  אביזר איסוף.
1. שיחה ברור.
2. יידוע ההורים.
3. תיעוד.
1. שיחת ברור.
2. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה.
3. תיעוד.
1. שיחה עם מחנכת הכיתה.
2. החלטה על תגובות נוספות ע"י צוות ביה"ס .
3. במידת הצורך תגובש תכנית התערבות.
4. תיעוד.
 
7. דברי מתיקה
חל איסור להביא דברי מתיקה, חטיפים, מסטיקים ושתייה ממותקת.
1. שיחה עם התלמיד
1. שיחה עם התלמיד
2. מכתב להורים
1. לקיחת המוצר והחזרתו בסוף היום.
2. הזמנת הורים לשיחה.
 
7.שימוש בטלפונים ניידים
שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור ובהפסקות אסורה בהחלט
אין להפעיל פלאפון, להסתובב איתו, לשוחח, לשחק, לסמס, לצלם או לערוך כל שימוש בו. תלמיד לא יביא פלאפון לטיולים.
1.החרמת הפלאפון
2. שיחת ברור
3.יידוע ההורים במכתב אזהרה.
4. תיעוד
5. החזרת הפלאפון
    בסוף היום
    לתלמיד.
 
 
1. הפלאפון יוחרם על ידי המורה. יימסר לתלמיד בסוף הטיול.
2. תיעוד
3. יידוע ההורים.
1. החרמת הפלאפון
 2. שיחת ברור
3.  הזמנת ההורים לשיחה.
4.תיעוד
5. החזרת הפלאפון
להורים בלבד.
1. במקרים חוזרים של שימוש בטלפון נייד ביה"ס יוחרם הפלאפון ותישקל ענישה מתאימה כולל השעייה מביה"ס.
2. תיעוד
3. איסור הבאת פלאפון לבית הספר.
7 א'.שימוש בטלפונים ניידים בין כתלי ביה"ס
1.ביה"ס אינו אחראי על נזק שייגרם למכשיר הטלפון- האחריות על מכשיר הטלפון הינה על התלמיד והוריו. אין ביה"ס אחראי לאובדן ו/או נזק ו/או גניבה של הפלאפון.
2.פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס.
3. אם התלמיד הביא פלאפון, הפלאפון יישאר כבוי בתיק במהלך כל יום הלימודים כולל ההפסקות.
 
8. התנהגות נאותה בהסעות לביה"ס הלוך ושוב.
אין לנהוג באלימות, פיזית, מילולית, הצקות וחוצפה.
חובה להישמע להוראות המבוגרים: המלווה והנהג.
חובה לשבת במקום ולחגור חגורת בטיחות לאורך כל הנסיעה.
1. שיחת ברור
2.יידוע ההורים במכתב אזהרה.
3. תיעוד
 
1.שיחת ברור
2 .הזמנת ההורים לשיחה.
3.תיעוד
1. במקרים חוזרים של שימוש הפרת משמעת בהסעות- ביה"ס ישקול ענישה מתאימה כולל השעייה מביה"ס.
2. תיעוד
3. במידה והתלמיד יושעה מן ההסעה- הוריו ידאגו להביאו לביה"ס ולהחזירו הביתה בכוחות עצמם.
 
 
 
תלמידים יקרים!
נשמור על כללי התקנון לטובת כולנו .
זיכרו: "החובה צמודה לזכות" (דוד בן גוריון)             
 
 
 
חתימת ההורה: _______________                חתימת התלמיד: _________________
 
 

 

 

תקנון ביהס תשעה.docתקנון ביהס תשעה.doc