דף הבית - אמירים
מרחב פתוח > אמירים
תכנית אמירים לטיפוח ההצטיינות

בית ספרנו נבחר ע"י משרד החינוך,  לקחת חלק בתכנית "אמירים" לטיפוח 
תלמידים מצטיינים כחלק מפיתוח תרבות מצוינות בביה"ס.
תכנית אמירים היא דרך נוספת, שתאפשר לנו לתת מענה פדגוגי וחברתי לתלמידים מצטיינים- להעשירם ולעניינם.  נשאף בתכנית זו לעודד את התלמידים לא רק לצרוך ידע, אלא ליצור ידע חדש ולשתף בו את האחרים.
אנו רואים בתכנית זו  דרך  המעודדת תרבות בית ספרית ומטפחת מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים כאחד. 

 
 מטרות 
1. לאפשר לתלמידים המצטיינים בתחומי הדעת השונים ללמוד בקורסים המתאימים ליכולותיהם הגבוהות ולנטיותיהם האישיות.
2. לטפח את צוות המורים בבית הספר ולהכשירו להוראת תלמידים מצטיינים.

אוכלוסיית היעד
תלמידים מצטיינים משכבות ד-ו שהינם בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה, אחראים, סקרניים, מתמידים ללא בעיות התנהגות אשר נמצאו מתאימים לתכנית אמירים על סמך ראיון אישי וחוות דעת הצוות הפדגוגי.
 הפעלת התכנית
הקורסים נלמדים בתחומי דעת השונים, על פי הקריטריונים הבאים:
 1. הוראה ע"י מורים מומחי תוכן בקורסים .
2. איתור קבוצת תלמידים מצטיינים בתחום הדעת. 
3. תכני הקורסים הינם בנושאים שאינם כלולים בתכניות הלימודים, ובנושאים המאפשרים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, והמפתחים חשיבה יצירתית.
4. מס' התלמידים בקורס בין 15-18 תלמידים.
5. כל קורס יתקיים אחת לשבוע במשך שעתיים אקדמיות.
6. בתכנית הקורסים ישולבו היבטים חברתיים ערכיים וישולבו משימות ופעילויות בתחום.
 הכשרת מורים ופיתוח מקצועי
 מדריכה מלווה את המורים המלמדים בתכנית.
מדדי הצלחה
1. שביעות רצון של התלמידים והמורים.
2. התלמידים יפיקו תוצרים באיכות גבוהה המסכמים את תהליך הלמידה .
תכנית זו בנויה עפ"י הדגם של פרופ' רנזולי:
סוג למידה ראשון – החשיפה: התלמידים ייחשפו לנושא הנבחר בתחום הצטיינותם.
סוג למידה שני – ההעמקה ותהליכי החקר: התלמידים ירכשו מיומנויות ודרכי חקר הנדרשות לחוקר בתחום הצטיינותו. 
סוג למידה שלישי – התוצר והצגתו: התלמידים יחקרו באופן עצמאי. החקר יהיה מכוון תוצר, והם יציגו אותו בפני קהל היעד. המורה המנחה יעזור לתלמיד למקד את החומר סביב שאלת המחקר. 
התלמידים יבחרו את האופן בו יוצג התוצר.
התכניות תונחנה ע"י מורים מצוות ביה"ס, שיעברו השתלמות והדרכה מטעם האגף להוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים.