מודל רב תרבותי - 4
מודל רב תרבותי האחר הוא אני  
הנחיות - חלוקה לקבוצות ונושאי החקר

במסגרת הלמידה השיתופית נתמקד במספר היבטים, שיאפשרו לנו להעמיק את ההיכרות בינינו:

בטרם נתחיל ,נתחלק לקבוצות.
*לשיקול המורים -
קיימת אפשרות לקיים הגרלה בכלי הבא, או שניתן לחלק מראש על פי היכרות עם התלמידים. מומלץ לחלק את הכיתות לקבוצות למידה עם תלמידים מכיתות שונות (קבוצות הטרוגניות).

מצד אחד, למידה בקבוצות מעורבות תהיה משמעותית יותר ותאפשר היכרות קרובה יותר בין התלמידים. מצד אחר, חלוקה מעין זאת מצריכה תאום רב יותר ולוגיסטיקה במועדי ביצוע המשימות, ויצירת תקשורת ישירה

חלוקה לקבוצות למידה
מספר שם הקבוצה שמות התלמידים בקבוצה